نکات کلیدی انتخاب رشته بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی « انتشار دفترچه راهنما پذیرش کارشناسی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی  »   از ابتدای شهریور ماه 1397 تنها چک های یکپارچه صیاد برای شهریه قابل پذیرش میباشد . پرداخت اينترنتي شهريه ثبت نام بدون آزمون در مقاطع كارداني و كارشناسي ورودي مهر 97
نکات کلیدی انتخاب رشته بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی
نکات کلیدی انتخاب رشته بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی
« انتشار دفترچه راهنما پذیرش کارشناسی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی »
« انتشار دفترچه راهنما پذیرش کارشناسی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی »
اطلاعیه مهم شهریه
از ابتدای شهریور ماه 1397 تنها چک های یکپارچه صیاد برای شهریه قابل پذیرش میباشد .
پرداخت اينترنتي شهريه
ثبت نام بدون آزمون در مقاطع كارداني و كارشناسي ورودي مهر 97
ثبت نام بدون آزمون در مقاطع كارداني و كارشناسي ورودي مهر 97
نکات کلیدی انتخاب رشته بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی
1397/5/16
« انتشار دفترچه راهنما پذیرش کارشناسی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی »
1397/5/16
ثبت نام بدون آزمون در مقاطع كارداني و كارشناسي ورودي مهر 97
1397/5/16