آغاز فعالیت سامانه سراسری آموزش غیر حضوری دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ24 اسفندماه 98 برگزاری کلاسهای دروس معارف بصورت غیرحضوری انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان کلاس های درس دانشگاه آزاد اسلامی شيروان تعطیل شد/ فعالیت اداري تا پايان هفته برقرار است. گذرانيدن الزامي درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي دانشجويان پرستاري
آغاز فعالیت سامانه سراسری آموزش غیر حضوری دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ24 اسفندماه 98
آغاز فعالیت سامانه سراسری آموزش غیر حضوری دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ24 اسفندماه 98
برگزاری کلاسهای دروس معارف بصورت غیرحضوری
برگزاری کلاسهای دروس معارف بصورت غیرحضوری
انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
کلاس های درس دانشگاه آزاد اسلامی شيروان تعطیل شد/ فعالیت اداري تا پايان هفته برقرار است.
کلاس های درس دانشگاه آزاد اسلامی شيروان تعطیل شد/ فعالیت اداري تا پايان هفته برقرار است.
گذرانيدن الزامي درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي دانشجويان پرستاري
گذرانيدن الزامي درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي دانشجويان پرستاري

آغاز فعالیت سامانه سراسری آموزش غیر حضوری دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ24 اسفندماه 98
1398/12/21
برگزاری کلاسهای دروس معارف بصورت غیرحضوری
1398/12/17
انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
1398/12/5

آغاز فعالیت سامانه سراسری آموزش غیر حضوری دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ24 اسفندماه 98
1398/12/21
برگزاری کلاسهای دروس معارف بصورت غیرحضوری
1398/12/17
انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
1398/12/5
کلاس های درس دانشگاه آزاد اسلامی شيروان تعطیل شد/ فعالیت اداري تا پايان هفته برقرار است.
1398/12/4
گذرانيدن الزامي درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي دانشجويان پرستاري
1398/11/14
باشگاه پژوهشگران جوان برگزار میکند
1398/11/5

1- گذرانيدن درس آشنايي با دفاع مقدس براي تمامي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي كه درس اختياري دارند ،الزامي است.

2- گذرانيدن درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي تمامي دانشجويان پرستاري الزامي است.