تمديد مهلت دفاع از پايان نامه / رساله در نيمسال اول 99-98 طرح های تحقیقاتی و فناورانه دانشجویی زمستان 98 (فطرت) امكان ثبت نام دوباره آزمون كارشناسی ارشد سال 1399 فراهم شد الزامي شدن گذراندن درس آشنايي با دفاع مقدس در دوره هاي كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) مسابقه سازه های ماکارونی با گرایش  راندمانی با دهانه 45  سانتی
تمديد مهلت دفاع از پايان نامه / رساله در نيمسال اول 99-98
باشگاه پژوهشگران جوان برگزار میکند
طرح های تحقیقاتی و فناورانه دانشجویی زمستان 98 (فطرت)
امكان ثبت نام دوباره آزمون كارشناسی ارشد سال 1399 فراهم شد
امكان ثبت نام دوباره آزمون كارشناسی ارشد سال 1399 فراهم شد
الزامي شدن گذراندن درس آشنايي با دفاع مقدس در دوره هاي كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته)
الزامي شدن گذراندن درس آشنايي با دفاع مقدس در دوره هاي كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته)
مسابقات منطقه ای سازه های ماکارونی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان استان خراسان شمالی
مسابقه سازه های ماکارونی با گرایش راندمانی با دهانه 45 سانتی
باشگاه پژوهشگران جوان برگزار میکند
1398/11/5
آگهی مزایده آژانس دانشگاه
1398/10/23
امكان ثبت نام دوباره آزمون كارشناسی ارشد سال 1399 فراهم شد
1398/10/17
الزامي شدن گذراندن درس آشنايي با دفاع مقدس در دوره هاي كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته)
1398/10/16
مسابقات منطقه ای سازه های ماکارونی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان استان خراسان شمالی
1398/10/10