قابل توجه دانشجویان متقاضی وام مراحل ثبت نام دانشجويان جديد الورود دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان مدارک ثبت نام ورودی های جدید جزئیات بازگشت به تحصیل پذیرفته‌شدگان و دانشجویان بازمانده از تحصیل رشته‌های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد دیدارمعاونت توسعه مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی از واحد شیروان
قابل توجه دانشجویان متقاضی وام
قابل توجه دانشجویان متقاضی وام
مراحل ثبت نام دانشجويان جديد الورود دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان
مراحل ثبت نام دانشجويان جديد الورود دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان
ثبت نام دوره کاردانی وکارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان آغاز شد
مدارک ثبت نام ورودی های جدید
جزئیات بازگشت به تحصیل پذیرفته‌شدگان و دانشجویان بازمانده از تحصیل رشته‌های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
جزئیات بازگشت به تحصیل پذیرفته‌شدگان و دانشجویان بازمانده از تحصیل رشته‌های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
دیدارمعاونت توسعه مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی از واحد شیروان
دیدارمعاونت توسعه مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی از واحد شیروان
قابل توجه دانشجویان متقاضی وام
1399/7/29
راهنمای ورود و ثبت نام ورودی های جدید سال 99
1399/7/28
مراحل ثبت نام دانشجويان جديد الورود دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان
1399/7/28
ثبت نام دوره کاردانی وکارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان آغاز شد
1399/7/27
جزئیات بازگشت به تحصیل پذیرفته‌شدگان و دانشجویان بازمانده از تحصیل رشته‌های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
1399/7/27
دیدارمعاونت توسعه مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی از واحد شیروان
1399/7/24

1- گذرانيدن درس آشنايي با دفاع مقدس براي تمامي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي كه درس اختياري دارند ،الزامي است.

2- گذرانيدن درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي تمامي دانشجويان پرستاري الزامي است.