فرصت مجدد برای حذف و اضافه نیمسال دوم 1399 واحد شیروان شروع کلاسهای نیمسال دوم 1399 دانشگاه آزاد اسلامی شیروان از 1399/12/16 مراسم تکریم ومعارفه مدیران کل توسعه و مدیریت منابع انسانی در واحد شیروان شماره های پشتیبانی دانشگاه آزاد اسلامی
فرصت مجدد برای حذف و اضافه نیمسال دوم 1399 واحد شیروان
شروع کلاسهای نیمسال دوم 1399 دانشگاه آزاد اسلامی شیروان از 1399/12/16
مراسم تکریم ومعارفه مدیران کل توسعه و مدیریت منابع انسانی در واحد شیروان
شماره های پشتیبانی دانشگاه آزاد اسلامی

1- گذرانيدن درس آشنايي با دفاع مقدس براي تمامي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي كه درس اختياري دارند ،الزامي است.

2- گذرانيدن درس «آشنايي با مباني طب ايراني و مكمل» براي تمامي دانشجويان پرستاري الزامي است.