.

 

مديران گروه

 

رديف

 

 

رشته

 

نام و نام خانوادگي

 

 

شماره تماس

 

1

 

پرستاري و مربي بهداشت مدارس

 

 

قاسم فدايي

09155125476

 

2

 

كامپيوتر

 

 

دكتر زهرا روحاني

09151886430

 

3

 

 

حسابداري

 

 

دكتر هادي سعيدي

09155877311

 

4

 

ادبيات فارسي و ادبيات عرب

 

 

دكتر محمد علي شريفيان

09153163612

 

5

 

جغرافيا

 

 

دكتر محمد معتمدي

09155862346

 

6

 

فقه و مباني حقوق

 

 

دكتر محسن معتمدي

09153851563

 

7

 

مديريت

 

 

دكتر جواد محمدزاده

09155864085

 

8

 

عمران ومعماري

 

 

دكتر يزدان خردمند

09153867099

 

9

 

تربيت بدني

 

 

دكتر محسن جعفري

09105121055

 

10

 

كشاورزي

 

 

دكتر احمد اصغرزاده

09155868827

 

11

 

آموزش ابتدايي

 

 

دكتر ابراهيم ميانجي

09151842431