• رشته هاي دكتري تخصصي(P.h.D):

1-جغرافيا و برنامه ريزي شهري كد 21501
2-زبان و ادبيات فارسي كد 20101
3- آگروتكنولوژي- فيزيولوژي گياهان زراعي كد 50670
4-علوم و مهندسي باغباني - فيزيولوژي توليد و پس از برداشت گياهان باغباني كد 50191

 

  • رشته هاي كارشناسي ارشد:

1-زبان و ادبيات فارسي كد 20101

2- مترجمي زبان عربي كد 20203

3- ادبيات عربي كد 20209

4-فقه ومباني حقوق اسلامي كد 20454

5- جغرافيا-برنامه ريزي شهري- آمايش شهري كد 21548

6- علوم و مهندسي باغباني - توليد محصولات گلخانه اي كد 50180

7-علوم و مهندسي باغباني - درختان ميوه كد 50184

8-علوم و مهندسي باغباني - سبزي ها كد 50183

9- علوم و مهندسي باغباني - گياهان دارويي  كد 50181

10- علوم و مهندسي باغباني - گياهان زينتي كد 50182

11- آگروتكنولوژي –علوم علفهاي هرز كد 50669

12-  اگرواكولوژي كد 50671

13-  زبان وادبيات فارسي -ادبيات پايداري كد 20115

14-   زبان وادبيات فارسي -ادبيات تطبيقي كد 20106

15-  مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي كد 21256

16-  مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي  كد 21271

17-  مديريت ورزشي- مديريت اوقات فراغت ورزشهاي تفريحي  كد 21486

18-  حسابداري  كد 21301

19-  مهندسي كامپيوتر-نرم افزار كذ 41002

20-  مهندسي عمران -مهندسي و مديريت ساخت كد 40436

  • رشته هاي كارشناسي پيوسته

(به‌صورت بدون آزمون و در موعد معین از طریق پایگاه اینترنتی azmoon.org):

1- آموزش زبان عربي كد 20385

2-زبان وادبيات عربي كد 20202

3-زبان وادبيات فارسي كد 20101

4-مردم شناسي كد 20510

5-حسابداري  كد 21301

6- مهندسي عمران كد 40401

7- مهندسي كامپيوتر كد 14054

8- حقوق كد 20803

9- مهندسي توليد و ژنتيك گياهي كد 50169

10- علوم ورزشي كد 21475

11-مديريت بازرگاني كد21207

12-مهندسي معماري كد 60202

  • رشته هاي كارشناسي ناپيوسته

(به‌صورت بدون آزمون و در موعد معین از طریق پایگاه اینترنتی azmoon.org):

1- حسابداري كد 21301

2- مديريت بازرگاني كد 21207

3-مهندسي‌ حرفه اي نرم افزار كامپيوتر كد 40893

4-طراحي و تكنولوژي دوخت كد 60175

5-آموزش و پرورش ابتدايي كد 20627

6- آموزش ديني‌وعربي كد 20422

7- مهندسي توليدات گياهي- باغباني كد 50333

8- مهندسي اجرايي‌عمران كد 70402

9- مهندسي حرفه اي معماري كد 40889

10- تربيت بدني وعلوم ورزشي-مديريت و برنامه‌ريزي تربيت بدني كد 21403

11- گرافيك - تصوير سازي كد 60143

12- مهندسي فناوري طراحي و نقشه كشي صنعتي كد 41428

13- توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر كد 50679

14-مهندسي حرفه اي مكانيك خودرو كد 40892

15-كارشناس حرفه اي علوم كتابداري و اطلاع رساني كد 21403

  • رشته هاي كارداني ناپيوسته

(به‌صورت بدون آزمون و در موعد معین از طریق پایگاه اینترنتی azmoon.org):

1-  آمار كد 30801

2- امور بانكي كد 21201

3- كارداني فني مخابرات كد 40059

4- حسابداري كد 21301

5-  مديريت بازرگاني كد21207

6- كارداني عحرفه اي هنرهاي تجسمي-نقاشي كد 60265

7-امور مالي و مالياتي كد 21306

8- آموزش زبان وادبيات فارسي كد 20124

9- حفاظت ومرمت آثار تاريخي كد 60192

10-كارداني حرفه اي امور كتابداري و اطلاع رساني كد 21726

11- نرم‌افزاركامپيوتر كد 41052

12- تكنولوژي توليدات گياهي كد 50606

13- نقشه برداري-ژئودزي كد 40368

  • رشته هاي كارداني پيوسته

(به‌صورت بدون آزمون و در موعد معین از طریق پایگاه اینترنتی azmoon.org):

1- ‌حسابداري كد21301

2- نرم افزاركامپيوتر كد 41052

3- معماري كد 60206

4- نقشه‌برداري كد 40422

5- نقشه كشي صنعتي كد 40618

6-  عمران كد 40943

7- تربيت بدني كد 21408

8- فناوري  توليدات زراعي كد 50157

9- فناوري  توليدات باغي كد 50156

10-مكانيك خودرو كد 40626

11- مدالكترونيك عمومي كد 40100

12-نقاشي كد 60111

13-طراحي لباس كد 60148

14- امور اداري كد 21308

15-ساخت و توليد كد 40603

16-الكتروتكنيك كد 40132

17- مربي بهداشت مدارس كد 20576

  •  رشته‌های زیرمجموعه‌ی علوم پزشكی                                                                                                 (به‌صورت آزمون و در موعد معین از طریق پایگاه اینترنتی azmoon.org):

1- كارشناسی پیوسته‌ پرستاری (زن-مرد)

*******************

آخرین به‌روزرسانی: 18 مرداد ماه  1400