----------------------------------------------------------------------------------------

«مدارك  ثبت نام دانشگاه»


  • 1-اصل شناسنامه عكس‌دار و دو برگ فتوكپي از تمام صفحات
  • 2- كارت ملي و دو برگ فتوكپي
  • 3-كارت پايان خدمت هوشمند و دوبرگ فتوكپي (برادران)
  • 4-شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ كه اخيراً تهيه شده و مشخصات فرد پشت آنها نوشته شده باشد
  • 5-اصل مدرك پايه تحصيلي و4 برگ فتوكپي
  • 4-واريز شهريه ثابت بصورت علي‌الحساب


 

 


 

 

 

«دروس پيشنهادي ترم اول»

 

«د فرمهاي ثبت نام دانشجويان ورودي جديد »