شرایط واگذاری انجام امور نظافتی و خدماتی دانشگاه آزاد شیروان نکات قابل توجه دانشجویان در امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 98-97 سامانه پژوهشيار آغاز ثبت‌نام براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی ثبت نام آزمون جامع دانشجويان دوره دكتري تخصصي نيمسال دوم 98-97 دانشگاه آزاد شيروان
شرایط واگذاری انجام امور نظافتی و خدماتی دانشگاه آزاد شیروان
شرایط واگذاری انجام امور نظافتی و خدماتی دانشگاه آزاد شیروان
نکات قابل توجه دانشجویان در امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 98-97
نکات قابل توجه دانشجویان در امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 98-97
سامانه پژوهشيار
آغاز ثبت‌نام براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی
آغاز ثبت‌نام براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی
ثبت نام آزمون جامع دانشجويان دوره دكتري تخصصي نيمسال دوم 98-97 دانشگاه آزاد شيروان
ثبت نام آزمون جامع دانشجويان دوره دكتري تخصصي نيمسال دوم 98-97 دانشگاه آزاد شيروان
شرایط واگذاری انجام امور نظافتی و خدماتی دانشگاه آزاد شیروان
1398/3/19
نکات قابل توجه دانشجویان در امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 98-97
1398/3/18
آغاز ثبت‌نام براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی
1397/12/27
ثبت نام آزمون جامع دانشجويان دوره دكتري تخصصي نيمسال دوم 98-97 دانشگاه آزاد شيروان
1398/1/26