متقاضيان وام وزارت علوم (وام دولتي) ثبت نام بدون آزمون در مقاطع كارداني و كارشناسي در مهر ماه 96 ثبت نام بدون آزمون رشته هاي تحصيلي واحد شيروان براي مهر 1396 جشن دانش آموختگي -مهلت ثبت نام 96/7/30
متقاضيان وام وزارت علوم (وام دولتي)
ثبت نام بدون آزمون در مقاطع كارداني و كارشناسي در مهر ماه 96
ثبت نام بدون آزمون رشته هاي تحصيلي واحد شيروان براي مهر 1396
ثبت نام بدون آزمون رشته هاي تحصيلي واحد شيروان براي مهر 1396
جشن دانش آموختگي -مهلت ثبت نام 96/7/30