رشته هاي دكتري تخصصي


1-جغرافيا و برنامه ريزي شهري كد 21501
2-زبان و ادبيات فارسي كد 20101
3- آگروتكنولوژي- فيزيولوژي گياهان زراعي كد 50670
4-علوم و مهندسي باغباني - فيزيولوژي توليد و پس از برداشت گياهان باغباني كد 50191

 

رشته هاي كارشناسي ارشد

1-      زبان و ادبيات فارسي

2-      زبان و ادبيات عرب

3-      الهيات ومعارف اسلامي-فقه ومباني حقوق اسلامي

4-      جغرافيا-برنامه ريزي شهري

5-      علوم و مهندسي باغباني - توليد محصولات گلخانه اي

6-      علوم و مهندسي باغباني - درختان ميوه

7-      علوم و مهندسي باغباني - سبزي ها

8-      علوم و مهندسي باغباني - گياهان دارويي

9-      علوم و مهندسي باغباني - گياهان زينتي

10-  مهندسي كشاورزي –مبارزه با علفهاي هرز

11-  مهندسي كشاورزي –اگرواكولوژي

12-  زبان وادبيات فارسي -ادبيات مقاومت

13-   زبان وادبيات فارسي -ادبيات تطبيقي(فارسي-عربي(

14-  مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي

15-  مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي

16-  مديريت ورزشي- مديريت اوقات فراغت ورزشهاي تفريحي

17-  حسابداري

18-  مهندسي كامپيوتر-نرم افزار

رشته هاي كارشناسي پيوسته

1-      فقه و مباني حقوق اسلامي

2-      جغرافيا

3-      آموزش زبان وادبيات عربي

4-      زبان وادبيات عربي

5-      زبان وادبيات فارسي

6-      مردم شناسي

7-      علم اطلاعات ودانش‌شناسي

8-      مهندسي عمران

9-      مهندسي كامپيوتر

10-   حقوق

11-  مهندسي توليد و ژنتيك گياهي

12-  علوم و مهندسي باغباني

13-  مهندسي صنايع

14-  پرستاري

رشته هاي كارشناسي ناپيوسته

1-      حسابداري

2-      مديريت بازرگاني

3-      مهندسي‌تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

4-      مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزار رايانه

5-       علم اطلاعات و دانش شناسي

6-       آموزش ديني‌وعربي

7-       مهندسي توليدات گياهي- باغباني

8-        مهندسي اجرايي‌عمران

9-      معماري

10-   تربيت بدني وعلوم ورزشي-مديريت و برنامه‌ريزي تربيت بدني

11-  گرافيك

12-  مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي

رشته هاي كارداني ناپيوسته

1-      كارداني آمار

2-      تربيت معلم آموزش علوم تجربي

3-      كارداني مخابرات

4-      كارداني حسابداري

5-      كارداني مديريت بازرگاني

6-      كارداني علم اطلاعات ودانش شناسي

7-       مردم‌شناسي

8-      كارداني آموزش زبان وادبيات فارسي

9-       صنايع-ايمني صنعتي

10-  هنرهاي تجسمي

11-  كارداني  نرم‌افزاركامپيوتر

12-  كارداني فني عمران

13-  كارداني نقشه برداري

14-  كارداني معماري سنتي

15-   كارداني حفاظت ومرمت آثار تاريخي

16-   كارداني تكنولوژي توليدات‌گياهي

رشته هاي كارداني پيوسته

1-      حسابداري

2-      نرم افزاركامپيوتر

3-      نقشه‌كشي معماري –معماري

4-      نقشه‌برداري-نقشه برداري

5-      نقشه كشي عمومي-نقشه كشي وطراحي صنعتي

6-      گرافيك-گرافيك

7-      تربيت بدني-تربيت بدني

8-      امورزراعي‌وباغي-تكنولوژي توليدات زراعي

9-      امور زراعي‌وباغي-تكنولوژي توليدات باغي

10-  مكانيك خودرو-مكانيك خودرو

11-  مديريت خانواده-مديريت خانواده

12-  مربي بهداشت مدارس