انتخاب واحد دانشجویان مقاطع مختلف سال جدید تحصیلی از 17 شهریور آغاز می‌شود. کلیک کنید نکات کلیدی انتخاب رشته بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی « انتشار دفترچه راهنما پذیرش کارشناسی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی  »   جهت كسب اطلاعات بيشتر بر روي تصوير كليك نماييد
انتخاب واحد دانشجویان مقاطع مختلف سال جدید تحصیلی از 17 شهریور آغاز می‌شود.
انتخاب واحد دانشجویان مقاطع مختلف سال جدید تحصیلی از 17 شهریور آغاز می‌شود.
فرم پیوست مزایده بوفه دانشگاه
کلیک کنید
نکات کلیدی انتخاب رشته بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی
نکات کلیدی انتخاب رشته بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی
« انتشار دفترچه راهنما پذیرش کارشناسی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی »
« انتشار دفترچه راهنما پذیرش کارشناسی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی »
جهت كسب اطلاعات بيشتر بر روي تصوير كليك نماييد
راهنماي پذيرفته شدگان دوره دكتري تخصصي با آزمون سال 1397 دانشگاه آزاد اسلامي
1397/6/19
انتخاب واحد دانشجویان مقاطع مختلف سال جدید تحصیلی از 17 شهریور آغاز می‌شود.
1397/6/9
فرم پیوست مزایده بوفه دانشگاه
1397/6/6
نکات کلیدی انتخاب رشته بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی
1397/5/16
« انتشار دفترچه راهنما پذیرش کارشناسی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی »
1397/5/16