شرح وظايف دفتر امور اقتصادي دانش بنيان :

- استفاده بهينه و كارآمد از منابع دانشگاه و تعيين راهكارهاي اجرايي .

- ايجاد منابع درآمدي پايدار براي دانشگاه .

- ايجاد و توليد ثروت با استفاده از ظرفيت هاي مالي و اقتصادي واحد .

- كمك به مديريت هزينه در واحد .

- برگزاري مستمر و منظم شوراي اقتصاد و سرمايه گذاري دانش بنيان در واحد .

- بررسي و تصويب طرح هاي اقتصادي و سرمايه گذاري .

- بررسي ساختار درآمدي و هزينه اي دانشگاه و ارائه راهكار جهت تامين منابع درآمدي پايدار .

- تجزيه و تحليل وضعيت منابع و مصارف و ظرفيت هاي مالي و اقتصادي دانشگاه .

- فراهم نمودن بسترهای لازم جهت انجام سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت مشترک با دانشگاه در  پروژه های اقتصادی دانش بنیان .

 

- رایزنی با سازمان ها و نهادهای دولتی جهت اخذ پروژه های اقتصادی از آنها و اجرای آن به صورت مشترک یا مستقل .