«مدارك  ثبت نام دانشگاه»

  • 1-اصل شناسنامه عكس‌دار و دو برگ فتوكپي از تمام صفحات
  • 2- كارت ملي و دو برگ فتوكپي
  • 3-كارت پايان خدمت هوشمند و دوبرگ فتوكپي (برادران)
  • 4-شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ كه اخيراً تهيه شده و مشخصات فرد پشت آنها نوشته شده باشد(مشمولين نظام وظيفه 12 قطعه)5
  • 5-اصل مدرك پايه تحصيلي و3 برگ فتوكپي
  • 4-واريز علي‌الحساب شهريه‌به شماره حساب  سيبا(0216253818004)بانك ملي بنام دانشگاه آزاد شيروان
«مراحل ثبت نام دانشگاه»

1-به بخش«ثبت نام دانشجويان ورودي جديد» مراجعه و با وارد كردن (كد ملي بدون صفر اول-نام-نام خانوادگي-نام پدر) به صفحه اوليه ثبت نام وارد مي‌شويد.

2-پس از مشاهده اطلاعات شناسنامه‌اي و فردي و انتخاب گزينه تائيد به صفحات بعدي كه شامل (اطلاعات آخرين مدرك تحصيلي-اطلاعات آزمون-اطلاعات نظام وظيفه- ارسال اسكن مدارك) رفته و نسبت به تكميل آنها اقدام نمائيد.

3- پس از انجام ثبت اطلاعات مورد نياز ، برگه پيش ثبت نام را چاپ وپس از واريز شهريه علي‌الحساب در بانك به اداره آموزش دانشگاه مراجعه شود

«دروس پيشنهادي ترم اول»