اعضای  کمیته های دفتر توسعه و آموزش پزشکی

مدیر دفتر : دکتر معصومه یاسایی

مسئول کمیته توانمند سازی اساتید: ابوالقاسم فدایی

مسئول کمیته پژوهش در آموزش و دانش پژوهی: دکتر ابوالفضل فرهادی

مسئول کمیته برنامه ریزی درسی: نیره نیکوییان

مسئول کمیته مشورتی دانشجویان و دانش آموختگان : دکتر فریمان ابراهیم زاده

مسئول کمیته ارزشیابی اساتید: دکتر معصومه یاسایی

اعضای کمیته مشورتی دانشجویی 

محمد قرنجیک( دبیر کمیته و دانشجوی رابط شورا)(ورودی 95)

احسان رجبی(ورودی 95)

نیوشا پهناور رودی(ورودی 96)

پریسا هنر(ورودی 97)

محمد بهادران(ورودی 97)

مهسا نوذری(ورودی 98)

عاطفه ناصر نیا(ورودی 98)

میثم سلیمان(ورودی 96)